Contact

Sunshine Ordinance Task Force
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
Room 244
San Francisco, CA 94102-4689
(415) 554-7724 - voice
(415) 554-5163 - fax
Email: sotf@sfgov.org
Business Hours: Monday through Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
  (Except Legal Holidays)

 


Disability Access

Sunshine Ordinance Task Force meetings are held at City Hall. The hearing rooms in City Hall are wheelchair accessible. Assistive listening devices for the hearing rooms are available upon request at the Clerk of the Board’s Office, Room 244. To request sign language interpreters, readers, large print agendas or other accommodations, please contact Wilson Ng at (415) 554-5184 or (415) 554-5227 (TTY). Requests made at least 48 hours in advance of the meeting will help to ensure availability.

Language Access

LANGUAGE INTERPRETERS: Requests must be received at least 48 hours in advance of the meeting to help ensure availability. Contact Wilson Ng at (415) 554-5184. AVISO EN ESPAÑOL: La solicitud para un traductor debe recibirse antes de mediodía de el viernes anterior a la reunion. Llame a Wilson Ng at (415) 554-5184. Paunawa: Ang mga kahilingan ay kailangang matanggap sa loob ng 48 oras bago mag miting upang matiyak na matutugunan ang mga hiling. Mangyaring tumawag ka sa (415) 554-5184.

 

Picture of Chinese Character