December 5, 2019: Executive Committee Meeting Rescheduling

PUBLIC NOTIFICATION OF RESCHEDULED MEETING       
San Francisco Immigrant Rights Commission                                               

The regularly scheduled Executive Committee meeting for November 27, 2019 is rescheduled to occur on December 5, 2019 at 5:30 pm.
Questions may be referred to the Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: Please email civic.engagement@sfgov.org or call 415.581.2360.

 

會議改期公告
三藩市移民權益委員會

原定於2019年11月27日舉行的常規執行委員會會議將會改期至2019年12月5日下午5時30分召開。 
如有任何疑問,可透過電郵civic.engagement@sfgov.org或致電 (415)581-2360到民政及移民辦事處 (OCEIA) 查詢。

 

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE CAMBIO DE FECHA DE UNA REUNIÓN
Comisión de los Derechos de Inmigrantes de San Francisco

La reunión del Comité Ejecutivo programada regularmente para el 27 de noviembre de 2019, ha sido cambiada para el 5 de diciembre de 2019 a las 5:30 pm.
Remita cualquier cuestión a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Por favor, envíe un correo electrónico a: civic.engagement@sfgov.org o llame al 415.581.2360. 

 

PAMPUBLIKONG PAUNAWA NG PAGBABAGO NG PETSA NG PAGPUPULONG
Komisyon ng Karapatan ng mga imigrante (San Francisco Immigrant Rights Commission)

Ang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng Executive Committee sa Nobyembre 27, 2019, ay gaganapin ngayon sa Disyembre 5, 2019 sa 5:30 pm.
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Office of Civic Engagement & Immigrant Affairs: email civic.engagement@sfgov.org o tumawag sa 415.581.2360.